Sbor a jeho historie

Oheň, který je pro lidské bytí nepostradatelný a užitečný, nesmí se ale vymknout lidské kontrole, jinak se změní v ničivý a nemilosrdný živel. V boji proti této síle je jedinec neúspěšný, proto bylo nutné spojit veškeré síly k organizovanému zkrocení tohoto zla.

          I v naší obci,která se až do roku 1947 jmenovala Schmiedeberg (Šmídeberk) se několik rozhodných mužů postavilo za myšlenku vybudovat hasičský sbor. Přes počáteční nedůvěru obyvatel v podobné spolky se po osvětové práci a trpělivého vysvětlování několika odvážlivcům podařilo svou myšlenku prosadit a tak došlo  21.11.1875  k ustavující schůzi a založení Hasičského sboru.Úřady s tímto založením souhlasily a vzaly sbor na vědomí. V den ustavující schůze byly rozděleny funkce a jmenováni velitel,velitelé družstev,lezci,stříkači a strážný oddíl,kteří složili přísahu.Do konce roku 1875 stoupl počet členů na 72.

 

 

První velení sboru bylo složeno: velitel – Ludwig Vogl (povoláním učitel),zástupce – Josef Harzer,pokladník – Wenzel Wagner,kronikář – Prokop Klein,vedoucí lezecké skupiny – Thadäus Schmiedl jeho zástupce – Josef Loos,vedoucí skupiny stříkačů – Eduard Schmiedl jeho zástupce – Vincenz Ott,vedoucí strážního oddílu – Prokop Klein a jeho zástupce Franz Enzmann.První trubači byli Johann Huss, Vincenz Roscher a Josef Mörl,strojníky Franz Ängelstädter a Johan Ott.

          Během prvního roku byl sbor vybaven nejnutnější výzbrojí. K tomuto účelu radnice uvolnila 300 zlatých,které rozhodně nestačili k pořízení veškerého zařízení a tak v následujících letech byl sbor vybavován postupně.Veškeré výdaje byly kryty radnicí. Prvním přístřeškem byl hotel „Černý kůň“.Na zasedání dne 29.3.1876 bylo rozhodnuto o výstavbě hasičské zbrojnice a nákupu lyžnic pod stříkačku. První oficiální přísaha za účasti veřejnosti,členů spolku veteránů a radních obce se konala 30.4.1876,která vyvrcholila lidovou zábavou. Od tohoto dne se sbor zúčastňoval veškerého dění v obci.Prvním krokem mimo obec byla účast na „Dni hasičů“ v Měděnci. Všestranná činnost sboru nebyla k přehlédnutí,ale finanční situace byla neutěšená a tak muselo dojít k oslovení sponzorů.Prvním z nich byl majitel Přísečnického panství hrabě von Buqvoy (Bugvoj) jež přispěl sboru částkou 80 zlatých.

Ne všichni členové se vždy a všude zúčastnili těch kterých akcí a proto bylo zváženo tuto neposlušnost potrestat.Rozhodnutím z členské schůze v prosinci 1876 bylo stanoveno,že neomluvená účast se bude pokutovat a peníze takto získané podpoří zlepšení stavu společné pokladny.Na téže schůzi padlo i další rozhodnutí.Výstavba vodních zdrojů a poloviční náhrada škod na oděvech hasičů u zásahu.

         Vstup do nového roku 1877 byl příjemný konáním prvního hasičského bálu dne 28.1.Z jara téhož roku byla založena hasičská kapela,která zpestřovala veškeré dění v obci i mimo ní.Ve stejný čas obdržel sbor Hasičské noviny ,které umožnili širší rozhled.Bylo to období pozitivních změn a výsledků.Poprvé byl sepsán Hasičský řád o povinnostech a právech členů. 1.a 2. září 1877 byl sbor se svou kapelou na velitelských dnech v Kadani stejně jak o něco později na sjezdu hasičů v Klášterci nad Ohří.

         Starosta obce pan Josef Weinert,který byl protektorem sboru jej velice podporoval a spolu s jeho velitelem se zasloužil o jeho rozvoj.Již poměrně stabilní sbor se tak dne 6.10.1878 rozhodl vstoupit do oblastního Spolku hasičů a 6.1.1880 byli zvoleni první zástupci sboru v tomto spolku.V témže roce sbor obdržel částku 550 zlatých na nákup tolik potřebné stříkačky.Na nákup zcela nové stříkačky dostal sbor 150 zlatých od Zemského centrálního svazu hasičstva,ale až o deset let později.V roce 1880 došlo k sedmi velkým požárům na území obce a tyto celodřevěné stavby vyhořely do základů. Vesnice téměř 4 kilometry dlouhá si vyžádala takové řešení,jež by urychlilo zásahy. Řešení se našlo v podobě rozdělení obce na část horní,střední a dolní přičemž každá část měla dvě družstva a svého velitele.Ve skutečnost toto bylo uvedeno 23.1.1898.Takto zůstala obec rozdělena do roku 1901,kdy byly utvořeny okrsky 1 a 2 čítajících celkem 100 členů. V témže roce se nad obcí přehnala obrovská bouře s průtrží mračen.Místní potok se rozvodnil a zničil soukromý majetek a silnici.Pomoc hasičů byla nezbytná.V roce 1904 kraj postihlo neobvyklé sucho,15.8. vypukl lesní požár nad Kamenným vrchem a rychle se šířící živel zničil velkou část lesního porostu.Pro hasiče téměř nadlidský úkol zabránit rozšíření požáru na okolní lokality byl úspěšně zdolán,děkovné dopisy ze stran majitelů a okresního hasičstva o tom svědčili.

          Již od svého založení v roce 1901 nebyla činnost zdravotního oddílu nijak přehlížena a jeho důležitost byla hodnocena kladně na veškerých akcích a účasti na školení v rámci okresu ve dnech 1.-6.října 1904 byla úplnou samozřejmostí pro 4 členy skupiny. 14.10.1906 umírá pan Ludwig Vogl a s ním odchází zakládající člen,velitel,který svou obětavostí a znalostmi se zasloužil o hasičský sbor v obci. V obci byla již třetím rokem továrna na zápalky,nebezpečná provozovna,která denně vykazovala vetší či menší požáry.Střežena místním sborem tak nedošlo nikdy na to nejhorší.Díky za tuto bezprostřední a velkou obětavost prokazovalo vedení firmy kompenzaci v naturáliích. V roce 1911 se sbor dočkal nové zbrojnice. Rok 1912 přinesl dva velké požáry,továrna na nitě firmy Elster a výrobna sametových látek firmy Klier. Za hašení a pomoc při likvidaci následků firma Elster sboru věnovala 500 zlatých. Dar Hasičské pojišťovny v hodnotě 200 zlatých v podobě kouřové masky obohatil vybavení sboru v roce 1914. Velký požár výrobní haly firmy Kalla v roce 1915 prověřila schopnost hasičů po všech stránkách.Halu dlouhou 75 metrů se nepodařilo zachránit,ale všechny okolní budovy zůstaly bez újmy.Jak veliký to byl požár hovoří i přítomnost hasičského sboru z Českých Hamrů a společné úsilí bylo úspěchem všech zúčastněných. První světová válka zasáhla i do členské základny,která ztratila na válečných polích 12 členů.Od 8.1.1919 po válečných letech se začal sbor nově od základů formovat.V poválečných letech přistoupilo mnoho nových členů a takto posílený sbor po útlumových letech války opět rozjel svou činnost všemi směry.   Dokázat,že sbor je ještě lepší než před válkou dostal hned příležitost při velkém rozsáhlém požáru,který vznikl v obci Rusová z jiskry od lokomotivy.Sucho uplynulého podzimu spolu se silnou vichřicí šířil požár závratnou rychlostí a zachvátil 7 domů a dvě hospodářská stavení.Účast sboru zaplatil jeden z členů velmi těžkým zraněním nicméně zachráněné hodnoty vesnice byly velké.

           Toto je historie sboru do roku 1925 na pokračování se pracuje.  WINDISCH Rudolf


Kontakt na SDH a JPO


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting